Dom zdravlja
Splitsko-dalmatinske županije

PZZ djelatnosti

Pod primarnu zdravstvenu zaštitu spadaju: obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada te patronažna služba.

Više
SKZZ djelatnosti

Pod specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu spadaju: interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftamologija, hemodijaliza i stacionari.

Više
Dijagnostika

Dijagnostičke djelatnosti se dijele na radiologiju i laboratorij.Više
Ostale službe

Ostale službe se sastoje od tehničke službe, računovodstva, kadrovske službe i službe javne nabave.


Više

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija Splitsko-dalmatinska i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 14 045 km2, a od toga 4 572 km2 kopna, 16 gradova i 39 općina).

Ovakav županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 13 Domova zdravlja (Brač, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis, Vrgorac i Brodosplit).

Pružanje zdravstvene zaštite je organizirano kroz Odjele unutar Doma zdravlja (Opća medicina, Dentalna medicina, Radiologija, SKZZ).

Dom zdravlja zapošljava preko 650 djelatnika (a od toga više od 550 zdravstvenih djelatnika), a u prostorima koje Dom zdravlja daje u zakup (najam) radi još preko 700 zdravstvenih radnika.

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite što se provodi kroz obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada i laboratorijsku dijagnostiku. Osim ovih djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge koje spadaju u djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite – RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Također Dom zdravlja ima i tri djelatnosti koje su inače sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite – hemodijaliza (peta po veličini dijaliza u RH), stacionari (44 kreveta ugovorena sa HZZO-om) i rodilišta (trenutno radi jedno rodilište u Sinju).