Telefon

+385(0)21 48 10 60

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa sukladno članku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016).