PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna medicina, medicina rada, patronaža

SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pronađite na interaktivnoj karti ambulante Interna medicina, fizikalna medicina, psihijatrija, oftalmologija, hemodijaliza i stacionari

DIJAGNOSTIKA

Radiologija, laboratorij