SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
DOKTORA MEDICINE
DOMA ZDRAVLJA SDŽ 2017

Više informacija o projektu

Centralno financiranje specijalizacija DZ SDŽ 2022

Više informacija o projektu

Dom zdravlja SDŽ

Informirajte se o Domu zdravlja, doktorima, dežurstvima, tečajevima, natječajima za posao, javnoj nabavi i još mnogo toga.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

MARKO RAĐA, dr.med., ravnatelj

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Županija Splitsko-dalmatinska i pruža zdravstvene usluge na području čitave županije (ukupno 14 045 km2, a od toga 4572 km2 kopna, 16 gradova i 39 općina). Županijski Dom zdravlja je nastao 2003. godine udruživanjem 13 Domova zdravlja (Brač, Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Trogir, Vis, Vrgorac i Brodosplit).

Odjeli doma
zdravlja

Pružanje zdravstvene zaštite je organizirano kroz Odjele unutar Doma zdravlja: Opća medicina, dentalna medicina, radiologija i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita.

Sekundarna zdravstvena zaštita

Osim ovih djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge koje spadaju u djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite: RTG dijagnostika, interna medicina, oftalmologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija.

Hemodijaliza, stacionari, rodilišta

Također, Dom zdravlja ima i tri djelatnosti koje su inače sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite hemodijaliza (peta po veličini dijaliza u RH), stacionari (44 kreveta ugovorena sa HZZO-om) i rodilišta (trenutno radi jedno rodilište u Sinju).

Pronađite doktore

Informirajte se o radnom vremenu, i dostupnim doktorima na vašem području

Odjeli

Patronaža

Patronažna djelatnost doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije provodi primarnu, sekundarnu I tercijarnu prevenciju na razini primarne zdravstvene zaštite. Ova djelatnost organizira tečajeve, radionice, i edukacije.

Pedijatrija

Pedijatrija jeste nauka o oboljenjima, poremećajima razvoja i urođenim nedostacima dječijeg organizma i bavi se njihovim izučavanjem, dijagnostikom, liječenjem, prevencijom i rehabilitacijom bolesne djece.

Obiteljska medicina

Obiteljska medicina je klinička i znanstvena disciplina, jedina isključivo u vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Njene značajke su provođenje sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite.

Medicina rada i sporta

Medicina rada je grana medicinske djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolišnih čimbenika (npr. razne kemikalije, buka, vibracije, elektromegnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno izložena.

Dentalna medicina

Stomatologija ili dentalna medicina, predstavlja kliničku disciplinu koja je usko povezana s medicinom. Stomatologija je i s medicinske strane nadležna za liječenje pacijenata s bolestima usne šupljine.

Ginekologija

Ginekologija je grana medicine koja se bavi bolestima i liječenjem ženskog reproduktivnog sustava.

Novosti

Pronađite doktore

Informirajte se o radnom vremenu, i dostupnim doktorima na vašem području

Korisne poveznice