Telefon

+385(0)21 48 10 60

Odluka o poništenju odluke o organizaciji i rasporedu rada zdravstvenih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe

Poštovani,

Povlači se Odluka i raspored rada za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i dentalnu medicinu koja se odnosi na sve ugovorne doktore na području doma zdravlja i to na djelatnike doma zdravlja i na privatne ugovorne  doktore dok je na snazi Odluka KS MZ KLASA:813-07/20-01/01; UrBroj:534-03-1/1-20-87 od 27. ožujka 2020. godine.

Budući zbog privatizirane PZZ i dopisa KS MIZ kojim se ukida netom dana ovlast ravnatelja u organizaciji rada ordinacija, kao ravnatelj Doma zdravlja SDŽ ne mogu jamčiti da će se na način koji smo predložili moći osigurati  dostupnost zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama sa područja Splitsko-dalmatinske županije i to zbog nesuradljivosti dijela privatnih ugovornih doktora i nepostojanja mehanizama dogovaranja kao ni kontrole rada privatnih ugovornih doktora u Mreži javne zdravstvene službe ukoliko neki ne žele surađivati, suglasni smo da HZZO Regionalni ured vodi brigu o zamjenama privatnih ugovornih doktora kako ni u jednom trenutku ne bi došlo u pitanje pružanje usluga zdravstvene zaštite i dostupnost u propisivanju terapije za kronične bolesnike.

Suglasni smo također da HZZO Regionalni ured kontinuirano kontrolira funkcionalnost takvog rasporeda te redovito izvješćujte Direkciju Zavoda, posebno sektor kontrole, budući DZ SDŽ obuhvaća manje od 30% svih ugovornih liječnika i ne može odgovarati za ponašanje privatiziranih 70% nad kojima ponovno nema nikakvih ovlasti.

Od KS MIZ traži se žurno pojašnjenje načina rada u dentalnoj medicini obzirom na javno objavljeni dokument HKDM i proteste pojedinih doktora dentalne medicine te objektivne nemogućnosti da se u ordinacijama DZ SDŽ na lokacijama izvan Splita, ali i u samom Splitu, osiguraju uvjeti koje traži HKDM (najmanje dva prostorno odvojena radna mjesta (stomatološke stolice) zbog osiguranja nesmetane dezinfekcije prostora i opreme, osigurati uvjete za jednokratnu uporabu mikromotora, turbina i endodontskih setova koje je potrebno nakon svakog pojedinog pacijenta temeljito dezinficirati i pripremiti za slijedeću upotrebu, slijedom čega osigurati po ordinaciji minimalno 5 setova mikromotora, turbina i ostale opreme).

Zbog privatizacije DZ SDŽ ne raspolaže čak ni u Splitu sa posebnim prostorom stoga jedini prostori za koje pretpostavljamo kako bi mogli udovoljiti zahtjevima HKDM vidimo u pojedinim privatnim ugovornim ordinacijama u vlastitim prostorima za koja imamo saznanja kako su opremljene sukladno zahtjevima HKDM.

Cijeli dokument pogledajte ovdje